Saying ‘You’re lame’ is like saying ‘You walk…

Saying ‘You’re lame’ is like saying ‘You walk with a limp.’ – John Green #insults